Compressed Air Filter

Compressed Air Filter หรือ Auto Drain ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ต้องการให้มีไอน้ำมันหรือน้ำ เข้าไปในรายผลิต Main Line Filter  เป็นตัวดักก่อนที่จะปล่อยให้ลมออกไป ซึ่งในตัวกรองนี้ จะมี ไส้กรองอยู่ข้างในเพื่อกรองไอน้ำมันและน้ำ ลมที่ออกไปจะสะอาด อายุการใช้งานของ Auto Drain ใช้ในนาน เป็น 10 ปี  ซึ่งจะมีตัว drain อยู่ใต้ Housing เพื่อ drain น้ำออกไป ความละเอียดมี 1 Micron , 3 Micron , 5 Micron, 0.01 Micron และแบบ คาร์บอน ที่กรองเพื่อดักกลิ่น  สนใจสอบถามราคาได้ค่ะ ที่ csk part supply

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Powered by WordPress
Call Now Button