csk part supply จำหน่าย ตัวกรองลม-ก่อน ( Pre Filter ) ซึ่งมีหลายขนาด แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการกรองลมที่ขนาดไหน นอกจาก ตัวกรองลม-ก่อน แล้ว ยังมี ตัวกรองลม-หลัง