1 Micron Archive

Air Fitler

csk part  supply ตัวแทนจำหน่าย Air Filter  ยี่ห้อ M-Plus ตัวกรองฝุ่น, ไอน้ำมัน, เพื่อให้ลมที่ออกมาสะอาด โดยส่วนมากในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ที่เน้น ในเรื่องของลมที่ต้องสะอาด จะติดตั้งอุปกรณ์

Compressed Air Filter

Compressed Air Filter หรือ Auto Drain ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ต้องการให้มีไอน้ำมันหรือน้ำ เข้าไปในรายผลิต Main Line Filter  เป็นตัวดักก่อนที่จะปล่อยให้ลมออกไป ซึ่งในตัวกรองนี้ จะมี ไส้กรองอยู่ข้างในเพื่อกรองไอน้ำมันและน้ำ